FotovoltaikaObrá?te sa na nás s poradenstvom a montáou fotovoltaickej elektrárne emailom na solaren@solaren.sk  alebo telefonicky na 0911898389
 


Program Zelená domácnostiam

Príspevky sa mierne zníili práve v prípade fotovoltických panelov. Maximálna výška podpory pre fotovoltaické panely bude teraz 2450 €.
Harmonogram plánovaných kôl v projekte Zelená domácnostiam je uvedený tu:
Podrobn informcie

Fotovoltaika pre rodinné domy
Oslovte nás na solaren@solaren.sk a poradíme vám ako sa zapoji? do programu a získa? dotácie.
Poradíme ako vyplni? iados? prípadne registráciu urobíme bezplatne za vás.
Podrobnejšie informácie sú na 
Podrobnosti o dotcich alebo všetky podmienky a aktuality programu,  priamo na stránke zelenadomacnostiam.sk

 

 

Podnikatelia a firmy majú výhodu

Na prvý poh?ad je to paradox, ale aj ke? pre firmy nebeí iadny podporný program je pre nich fotovoltaická elektráre? (FVE) výhodnejšia.
Efektívnos? FVE závisí od toho ko?ko vyrobenej energie sa na mieste spotrebuje. ?ím je spotreba po?as výroby vyššia tým lepšie. Firmy majú najvyššiu spotrebu cez de? take pri správnom naprojektovaní je efektivita podstatne vyššia. Oproti domácnostiam firmy spotrebujú 100% výkonu a v takom prípade je návratnos? dva krát rýchlejšia.
Systém ale musí by? správne navrhnutý
pod?a charakteru spotreby. Okrem toho treba po?íta? s odpo?tom DPH.
My odporú?ame pre firmy návrhy FVE s návratnos?ou len 7 rokov, ?o pri ivotnosti panelov presahujúcej 30 rokov je investícia na nezaplatenie.
 

 

 

Solárny zdroj s doplatkom

Momentálne nie je moné pripája? solárne zdroje do 30 kWp do siete s predajom prebytku a nárokom na doplatok. Legislatívne by mal by? tento systém podpory dokonca uprednostnený, ale distribu?né spolo?nosti pod?a neho odmietajú inštalácie pripája?.

Doplatok je stanovený vo výške 0,0521 €/kWh a výkupná cena je 0,09894 €/kWh. Tieto ceny by mali by? platné po dobu 15 rokov od pripojenia zdroja.
Všetku administratívu spojenú s pripojením do distribu?nej siete vybavujeme v rámci dodávky FV zdroja.

 

 

 

 


Vlastná solárna elektráre? je výhodná investícia. Je si treba uvedomi?, e ke? si kupujete solárne panely tak si vlastne kupujete elektrinu na nieko?ko desa?ro?í dopredu. Tú ktorú by ste inak museli mesa?ne plati? dodávate?ovi a distribu?nej spolo?nosti a ktorej cena napríklad o desa? rokov nie je známa.

Fotovoltika na Slovensku V mnohých krajinách pre podporu fotovoltaiky bol zavedený systém FIT (Feed in Tariff) odpredaj prebytkov solárnej energie do distribu?nej siete. Cie?om bola podpora pre fotovoltaické panely cena ktorých následne výrazne klesala. Na Slovensku tento systém funguje od roku 2010, kedy sa za?ali komer?ne budova? fotovoltaické elektrárne. Napriek stále platnej legislatíve od roku 2015 distribu?né spolo?nosti pripájajú len malé zdroje, teda fotovoltaické systémy do výkonu 10 kWp.

Fotovoltaický ostrovný systém je systém galvanicky oddelený od distribu?nej siete. Na Slovensku sú ostrovné systémy vyuívané skôr z nevyhnutnosti. V zimných mesiacoch fotovoltické panely vyprodukujú menej ako tretinu energie oproti letným mesiacom. Batérie nie sú vyuite?né na uskladnenie solárnej energie medzi ro?nými obdobiami, preto sa predpokladá e sa budú vyuíva? vodíkové technológie. Vodík je na dlhodobé uskladnenie elektrickej energie podstatne vhodnejší.

Solárny termický panel – Solárny fotovoltaický panel Termický panel slúi len na ohrev vody a funguje na princípe ohrevu od priameho slne?ného iarenia. Fotovoltický solárny panel obsahuje fotovoltaické ?lánky a fotovoltaický ?lánok vyuíva fotovoltaický jav
na priamu premenu svetla na elektrickú energiu.

Fotovoltika alebo Fotovoltaika rozdiel medzi týmito dvomi pojmami je len ten, e fotovoltaika je prevzatá z cudzích jazykov a fotovoltika je posloven?ené cudzie slovo. Teda spisovne je fotovoltické panely, ale vä?šina ?udí pouíva fotovoltaické panely.